حساب کاربری

حداقل 8 کاراکتر

آمینو اسیدها

BG30
به طور کلی سیر تازه دارای 1/5 تا 2/1 درصد پروتئین در وزن تر و  آمینو اسیدهای آزاد فراوان بسته به واریته و محیط رشد سیر است. گلوتامین، آسپاراژین و اسید گلوتامیک فراوان ترین آمینو اسیدهای موجود در سیر هستند ...
واحد تحقيق و توسعه کارخانه برنا کامبوچا

واکنش میلارد

BG12
"واکنش میلارد" مهم­ترین واکنش شیمیایی در فرآوری سیر سیاه است. در حقیقت واکنش میلارد، واکنشی است شیمیایی، میان یک آمینواسید و قند احیا کننده که معمولاً در حضور گرما انجام می­ گیرد. این واکنش نقش مهمی در تهیه بسیاری از ...
واحد تحقيق و توسعه کارخانه برنا کامبوچا
X