مقایسه اسید آمینه های سیر سیاه و سیر خام

اسید آمینه‌های ضروری اسید آمینه‌هایی هستند که در بدن انسان تولید نمی‌شوند و باید، از طریق غذا، وارد بدن شوند. اسید آمینه‌های غیرضروری اسید آمینه‌هایی هستند که بدن انسان خود می‌تواند به‌صورت مصنوعی تولید کند.

 

حجم اسید آمینه (۱۰۰ گرم)/ خشک

 

*اسید آمینه های ضروری* سیر سیاه سیر خام
ایزولوسین ۳۷۱ میلی گرم ۲۱۷ میلی گرم
لوسین ۷۷۹ میلی گرم ۳۰۸ میلی گرم
لیزین ۳۸۵ میلی گرم ۲۷۳ میلی گرم
متیونین ۲۱۰ میلی گرم ۷۶ میلی گرم
هیستیدین ۲۸۷ میلی گرم ۱۱۳ میلی گرم
فنیل آلانین ۴۶۱ میلی گرم ۱۸۳ میلی گرم
تریپتوفان ۱۰۲ میلی گرم ۶۶ میلی گرم
والین ۶۱۰ میلی گرم ۲۹۱ میلی گرم

 

 

 

حجم اسید آمینه (۱۰۰ گرم)/ خشک

 

*اسید آمینه های غیر ضروری* سیر سیاه  سیر خام
آرژنین ۵۵۸ میلی گرم ۶۳۴ میلی گرم
آلانین ۷۱۴ میلی گرم ۱۳۲ میلی گرم
اسد آسپارتیک ۱۰۲۰ میلی گرم ۴۸۹ میلی گرم
اسید گلوتامیک ۲۳۲۷ میلی گرم ۸۰۵ میلی گرم
گلیسین ۶۹۷ میلی گرم ۲۰۰ میلی گرم
پرولین ۵۴۴ میلی گرم ۱۰۰ میلی گرم
سرین ۴۸۵ میلی گرم ۱۹۰ میلی گرم
تیروزین ۲۹۲ میلی گرم ۸۱ میلی گرم
سیستین ۲۲۳ میلی گرم ۶۵ میلی گرم

 

 

واحد تحقيق و توسعه کارخانه برنا کامبوچا
ارسال دیدگاه